Bộ KHĐT đơn giản hóa thủ tục đầu tư sân golf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) vừa công bố bãi bỏ hàng loạt thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ này.

Trong số này, danh mục các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ KHĐT (quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)…

>>>Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Bộ KHĐT cũng bãi bỏ 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ KHĐT về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Trong dịp này, Bộ KHĐT cũng công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương (thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ;…).

55 thủ tục hành chính cấp tỉnh cũng được bãi bỏ trong đó có 22 thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Ban quản lý) thực hiện…

Theo Báo Lao Động

Tin tức liên quan