Chúc mừng CLB Miền Trung&Friends (MTF Golf) vô địch các CLB Golf miền Nam-Tasmania Cup 2021. TOP 10 chung cuộc: 1.MTF (5 điểm), 2.CLB Doanh Nhân Sài Gòn, 3.CLB Tasmania, 4.CLB Huế-Sài Gòn, 5.CLB SOGC, 6.CLB Vũ Võ, 7.CLB Golf Ladies, 8.CLB UEH Alumni, 9.CLB CB Golf, 10.CLB G76

L.T.Phong-L.M.Thuấn
BẢNG C
5&3 F
B.V.Khuê-H.N.Giang
L.T.Phong-L.M.Thuấn
B.V.Khuê-H.N.Giang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
L.T.Phong-L.M.Thuấn 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 4 - - -
SCORE 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP ---
B.V.Khuê-H.N.Giang 5 4 4 5 4 5 4 4 6 5 5 4 5 6 6 - - -
T.T.Thông-N.K.Toàn
BẢNG C
AS F
N.X.Huy-N.K.Hưng
T.T.Thông-N.K.Toàn
N.X.Huy-N.K.Hưng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.T.Thông-N.K.Toàn 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5
SCORE 2UP 1UP AS AS AS 1UP 1UP AS AS AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP
N.X.Huy-N.K.Hưng 4 6 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 3 4
L.Đ.Lộc-N.H.Hiệp
BẢNG C
3&2 F
N.T.Trực-N.Q.Thuận
L.Đ.Lộc-N.H.Hiệp
N.T.Trực-N.Q.Thuận
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
L.Đ.Lộc-N.H.Hiệp 5 6 5 3 5 4 5 4 5 5 6 4 4 3 5 5 - -
SCORE 1UP AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP --
N.T.Trực-N.Q.Thuận 6 5 5 4 4 5 4 3 6 4 5 4 4 3 5 4 - -
N.T.Bình-Đ.T.K.Anh
BẢNG C
AS F
P.M.Tiến-N.H.Hải
N.T.Bình-Đ.T.K.Anh
P.M.Tiến-N.H.Hải
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.T.Bình-Đ.T.K.Anh 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4
SCORE AS AS AS AS AS 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP
P.M.Tiến-N.H.Hải 4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 6 5 5 4 5 4 3 4
N.Q.Phú-T.M.Kiệt
BẢNG C
AS F
N.C.Tâm-N.Q.Trường
N.Q.Phú-T.M.Kiệt
N.C.Tâm-N.Q.Trường
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.Q.Phú-T.M.Kiệt 4 6 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
SCORE 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
N.C.Tâm-N.Q.Trường 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5
N.C.Lễ-Đ.T.Phương
BẢNG C
5&4 F
D.Đ.Hiếu-N.V.Bình
N.C.Lễ-Đ.T.Phương
D.Đ.Hiếu-N.V.Bình
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.C.Lễ-Đ.T.Phương 5 6 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 - - - -
SCORE 4UP 5UP 5UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP ----
D.Đ.Hiếu-N.V.Bình 6 7 5 4 4 5 4 3 5 4 5 4 6 4 - - - -
N.P.Khâm-B.V.Bảo
BẢNG C
1UP F
V.T.Giang-V.Q.Hưng
N.P.Khâm-B.V.Bảo
V.T.Giang-V.Q.Hưng
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.P.Khâm-B.V.Bảo 4 6 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 3 5
SCORE 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
V.T.Giang-V.Q.Hưng 5 7 4 4 4 4 4 3 5 4 6 6 4 3 6 4 4 4
N.B.Long-N.D.Tuân
BẢNG C
4&1 F
L.T.Hiệp-P.X.Bính
N.B.Long-N.D.Tuân
L.T.Hiệp-P.X.Bính
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.B.Long-N.D.Tuân 4 7 - 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4
SCORE 4UP AS - 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP
L.T.Hiệp-P.X.Bính 4 7 - 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3 6 5 3 4
T.T.Hiếu-N.H.N.Hoàng
BẢNG C
3UP F
Vũ Thập-Vũ.V.Trực
T.T.Hiếu-N.H.N.Hoàng
Vũ Thập-Vũ.V.Trực
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.T.Hiếu-N.H.N.Hoàng 5 6 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 6 5 4 4
SCORE 3UP 4UP 3UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP 2UP
Vũ Thập-Vũ.V.Trực 4 5 6 4 5 4 5 4 6 4 5 4 4 4 5 4 3 5
N.H.Cường-Từ.V.Lợi
BẢNG C
9&4 F
N.V.Đức-Vũ.V.Đức
N.H.Cường-Từ.V.Lợi
N.V.Đức-Vũ.V.Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.H.Cường-Từ.V.Lợi 5 6 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 3 - - - -
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 4UP 4UP 5UP 6UP 6UP 7UP 7UP 8UP 9UP ----
N.V.Đức-Vũ.V.Đức 6 7 5 4 5 5 4 4 6 4 6 4 5 4 - - - -
N.N.Thư-P.T.H.Đào
BẢNG C
7&6 F
P.A.Dũng-N.H.Đức
N.N.Thư-P.T.H.Đào
P.A.Dũng-N.H.Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.N.Thư-P.T.H.Đào - 6 4 6 4 4 4 3 5 4 5 4 4 - - - - -
SCORE - AS AS AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 7UP -----
P.A.Dũng-N.H.Đức - 6 4 6 5 5 5 3 6 5 6 5 4 - - - - -
N.B.A.Tâm-V.T.Chương
BẢNG C
3&1 F
T.M.X.Hưng-V.Q.Tâm
N.B.A.Tâm-V.T.Chương
T.M.X.Hưng-V.Q.Tâm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.B.A.Tâm-V.T.Chương 5 - 6 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5
SCORE 3UP - 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP
T.M.X.Hưng-V.Q.Tâm 4 - 5 4 4 5 5 4 6 4 6 5 4 3 6 5 4 4
T.M.Tùng-D.V.Vũ
BẢNG B
2&1 F
Nguyễn Uyên-Đ.V.Thức
T.M.Tùng-D.V.Vũ
Nguyễn Uyên-Đ.V.Thức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.M.Tùng-D.V.Vũ 5 5 4 3 - 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4
SCORE AS AS 1UP 2UP - AS AS AS AS 1UP AS AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP
Nguyễn Uyên-Đ.V.Thức 4 5 5 4 - 5 4 3 5 5 4 4 4 3 6 5 3 4
N.N.Điệp-M.T.Khoát
BẢNG B
3&1 F
N.V.Chung-P.A-Tú
N.N.Điệp-M.T.Khoát
N.V.Chung-P.A-Tú
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.N.Điệp-M.T.Khoát 4 5 4 3 - 6 4 3 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4
SCORE AS AS 1UP 1UP - AS AS AS 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP
N.V.Chung-P.A-Tú 4 5 5 3 - 5 4 3 6 5 5 3 4 4 6 4 4 4
N.T.Thắng-L.V.T.Sanh
BẢNG B
7&6 F
N.T.Kiên-H.X.Quý
N.T.Thắng-L.V.T.Sanh
N.T.Kiên-H.X.Quý
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.T.Thắng-L.V.T.Sanh - - - - 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 6 5 - -
SCORE ---- 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8UP 7UP 7UP --
N.T.Kiên-H.X.Quý - - - - 5 5 5 3 6 5 6 5 5 3 5 5 - -
Nguyễn Huy-V.P.Trinh
BẢNG B
1UP F
N.X.Thu-P.V.Hải
Nguyễn Huy-V.P.Trinh
N.X.Thu-P.V.Hải
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Huy-V.P.Trinh 4 4 6 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 6 4 3 5
SCORE AS 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP AS AS 1UP AS AS 1UP 1UP AS 1UP
N.X.Thu-P.V.Hải 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
Đ.Q.Thống-L.C.Công
BẢNG B
4&1 F
H.V.Thương-T.T.Long
Đ.Q.Thống-L.C.Công
H.V.Thương-T.T.Long
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Đ.Q.Thống-L.C.Công 5 6 5 3 4 5 5 3 6 4 6 5 5 4 - 5 3 5
SCORE AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP AS AS - AS AS AS
H.V.Thương-T.T.Long 5 6 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 - 5 3 5
H.H.T.Quang-N.T.Trung
BẢNG B
3&2 F
T.Đ.Cường-T.Đ.Vinh
H.H.T.Quang-N.T.Trung
T.Đ.Cường-T.Đ.Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
H.H.T.Quang-N.T.Trung 5 5 4 3 4 4 5 3 5 4 - - 5 3 5 4 3 4
SCORE 1UP 1UP AS AS AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP -- 1UP 2UP 1UP AS AS AS
T.Đ.Cường-T.Đ.Vinh 4 5 5 3 4 5 4 4 6 5 - - 4 2 6 5 3 4
H.V.Thùy-V.Đ.T.Nghĩa
BẢNG B
5&3 F
N.N.Minh-C.V.Hải
H.V.Thùy-V.Đ.T.Nghĩa
N.N.Minh-C.V.Hải
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
H.V.Thùy-V.Đ.T.Nghĩa 4 5 4 4 4 5 4 3 6 4 5 4 4 - - 3 3 5
SCORE - 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP -- 1UP 1UP 1UP
N.N.Minh-C.V.Hải - 6 5 4 5 4 4 3 5 4 6 5 5 - - 8 3 5
V.M.Tiến-P.Q.Huy
BẢNG B
3&1 F
L.T.Mai-H.T.Lành
V.M.Tiến-P.Q.Huy
L.T.Mai-H.T.Lành
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
V.M.Tiến-P.Q.Huy 4 6 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 - 4 3 5
SCORE AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 3UP - AS AS AS
L.T.Mai-H.T.Lành 4 5 5 4 4 5 5 3 6 4 6 4 5 4 - 4 3 5
V.V.Thủy-V.Đ.Khoa
BẢNG B
4&3 F
N.Q.Hiệp-B.T.Quang
V.V.Thủy-V.Đ.Khoa
N.Q.Hiệp-B.T.Quang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
V.V.Thủy-V.Đ.Khoa 4 5 4 3 4 4 - - - 4 5 4 4 3 5 5 4 4
SCORE 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP --- 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP
N.Q.Hiệp-B.T.Quang 4 6 4 4 4 5 - - - 5 6 4 4 4 5 4 3 4
N.X.Hiếu-H.M.Quân
BẢNG B
AS F
T.T.Thanh-L.T.Minh
N.X.Hiếu-H.M.Quân
T.T.Thanh-L.T.Minh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.X.Hiếu-H.M.Quân 4 5 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 4 4 5 4 3 4
SCORE 3UP 3UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 4UP 3UP
T.T.Thanh-L.T.Minh 4 5 5 4 5 5 4 3 6 4 5 4 4 3 5 4 3 5
V.N.Tuân-V.H.Nam
BẢNG B
4&3 F
N.N.Hào-T.H.Nguyên
V.N.Tuân-V.H.Nam
N.N.Hào-T.H.Nguyên
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
V.N.Tuân-V.H.Nam 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 - - -
SCORE AS AS 1UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP 4UP 4UP ---
N.N.Hào-T.H.Nguyên 5 5 4 4 5 4 5 4 6 5 6 4 5 3 5 - - -
H.P.Hải-L.H.Đông
BẢNG B
AS F
P.T.Huyền-N.T.Gấm
H.P.Hải-L.H.Đông
P.T.Huyền-N.T.Gấm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
H.P.Hải-L.H.Đông 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4
SCORE 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS AS 1UP AS AS AS 1UP AS
P.T.Huyền-N.T.Gấm 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 3 5
N.T.Luân-N.H.Nguyên
BẢNG A
1UP F
T.V.Chương-L.T.Hiếu
N.T.Luân-N.H.Nguyên
T.V.Chương-L.T.Hiếu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.T.Luân-N.H.Nguyên 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5
SCORE 4UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 3UP
T.V.Chương-L.T.Hiếu 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 6 5 5 3 4 3 2 4
N.N.Sơn-L.A.Minh
BẢNG A
7&5 F
N.T.Anh-V.V.Trung
N.N.Sơn-L.A.Minh
N.T.Anh-V.V.Trung
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.N.Sơn-L.A.Minh 5 4 4 5 5 5 5 3 6 4 - - - - - 5 4 5
SCORE 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 5UP 6UP 7UP ----- 1UP 2UP 2UP
N.T.Anh-V.V.Trung 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 - - - - - 4 3 5
P.L.Sơn-Alex Trần
BẢNG A
4&2 F
L.V.X.Bình-V.T.Vinh
P.L.Sơn-Alex Trần
L.V.X.Bình-V.T.Vinh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
P.L.Sơn-Alex Trần 5 5 4 3 4 - 4 3 5 4 5 4 5 3 - 4 3 4
SCORE 2UP 2UP 3UP 4UP 4UP - AS AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP - 3UP 3UP 3UP
L.V.X.Bình-V.T.Vinh 4 5 5 4 4 - 4 3 6 4 6 4 4 4 - 5 3 4
N.Đ.Luých-N.T.Hóa
BẢNG A
2&1 F
P.V.Tiên-N.V.Quang
N.Đ.Luých-N.T.Hóa
P.V.Tiên-N.V.Quang
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.Đ.Luých-N.T.Hóa 4 4 3 3 4 4 4 3 6 5 6 3 4 2 - 5 4 4
SCORE 2UP 1UP AS AS 1UP 2UP AS AS 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP AS - 1UP 2UP 2UP
P.V.Tiên-N.V.Quang 4 6 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 - 4 3 4
L.Đ.Hoài-L.T.Đức
BẢNG A
2UP F
Đ.Q.Hồng-N.L.Q.Thái
L.Đ.Hoài-L.T.Đức
Đ.Q.Hồng-N.L.Q.Thái
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
L.Đ.Hoài-L.T.Đức 4 5 5 3 4 4 4 3 6 4 5 4 4 4 4 4 3 4
SCORE 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP
Đ.Q.Hồng-N.L.Q.Thái 4 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 6 4 3 4
V.X.Từ-V.K.Cương
BẢNG A
3&2 F
V.H.Cường-V.Đ.Mân
V.X.Từ-V.K.Cương
V.H.Cường-V.Đ.Mân
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
V.X.Từ-V.K.Cương 4 6 4 3 4 4 4 3 6 4 6 4 4 - - 4 4 4
SCORE 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP -- 2UP 1UP 2UP
V.H.Cường-V.Đ.Mân 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 - - 5 3 5
N.T.A.Trinh-N.T.X.Thảo
BẢNG A
1UP F
N.H.Nam-N.T.Việt
N.T.A.Trinh-N.T.X.Thảo
N.H.Nam-N.T.Việt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
N.T.A.Trinh-N.T.X.Thảo 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 6 4 4 3 5 4 4 4
SCORE AS 1UP AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
N.H.Nam-N.T.Việt 5 6 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 4
T.X.Tú-L.Đ.Long
BẢNG A
AS F
P.T.K.Nguyên-N.T.Hà
T.X.Tú-L.Đ.Long
P.T.K.Nguyên-N.T.Hà
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.X.Tú-L.Đ.Long 4 6 5 4 5 5 4 4 6 4 5 5 4 3 5 4 3 4
SCORE 2UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 1UP AS AS AS 1UP 1UP
P.T.K.Nguyên-N.T.Hà 5 6 4 4 4 4 4 3 5 5 6 4 5 4 5 4 4 4
H.C.Quý-P.Q.Phương
BẢNG A
5&4 F
Đ.N.Dinh-N.T.Hiếu
H.C.Quý-P.Q.Phương
Đ.N.Dinh-N.T.Hiếu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
H.C.Quý-P.Q.Phương 5 4 5 4 5 5 4 4 6 5 5 5 5 - - - - 4
SCORE 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 4UP 5UP ---- AS
Đ.N.Dinh-N.T.Hiếu 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 6 4 4 - - - - 4
L.C.Vinh-N.Q.Dũng
BẢNG A
1UP F
Andrew Hùng-P.M.Tuấn
L.C.Vinh-N.Q.Dũng
Andrew Hùng-P.M.Tuấn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
L.C.Vinh-N.Q.Dũng 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 5 5 3 4
SCORE 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP
Andrew Hùng-P.M.Tuấn 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4
T.T.Trung-T.N.Thọ
BẢNG A
AS F
V.A.Quang-N.T.Mạnh
T.T.Trung-T.N.Thọ
V.A.Quang-N.T.Mạnh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.T.Trung-T.N.Thọ 4 5 4 3 5 4 4 4 6 4 5 3 4 3 5 4 4 4
SCORE AS 1UP 1UP AS 1UP AS AS AS 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP AS AS
V.A.Quang-N.T.Mạnh 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4
T.A.Linh-N.Q.Tình
BẢNG A
7&4 F
N.N.Khánh-P.M.Tuấn
T.A.Linh-N.Q.Tình
N.N.Khánh-P.M.Tuấn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4
T.A.Linh-N.Q.Tình 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 - - - - 4
SCORE AS AS AS 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 7UP 8UP 8UP 7UP ---- 1UP
N.N.Khánh-P.M.Tuấn 4 5 4 5 5 5 5 4 6 5 6 4 4 - - - - 5
POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
TOT
T.A.Linh-N.Q.Tình
E
AM ET

T.A.Linh-N.Q.Tình

Việt Nam

Profile

E
RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  V.H.Cường-V.Đ.Mân
  E
  AM ET

  V.H.Cường-V.Đ.Mân

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  T.V.Chương-L.T.Hiếu
  E
  AM ET

  T.V.Chương-L.T.Hiếu

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.T.Luân-N.H.Nguyên
  E
  AM ET

  N.T.Luân-N.H.Nguyên

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.T.Anh-V.V.Trung
  E
  AM ET

  N.T.Anh-V.V.Trung

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.N.Sơn-L.A.Minh
  E
  AM ET

  N.N.Sơn-L.A.Minh

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.V.X.Bình-V.T.Vinh
  E
  AM ET

  L.V.X.Bình-V.T.Vinh

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  P.L.Sơn-Alex Trần
  E
  AM ET

  P.L.Sơn-Alex Trần

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  P.V.Tiên-N.V.Quang
  E
  AM ET

  P.V.Tiên-N.V.Quang

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.Đ.Luých-N.T.Hóa
  E
  AM ET

  N.Đ.Luých-N.T.Hóa

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Đ.Q.Hồng-N.L.Q.Thái
  E
  AM ET

  Đ.Q.Hồng-N.L.Q.Thái

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.Đ.Hoài-L.T.Đức
  E
  AM ET

  L.Đ.Hoài-L.T.Đức

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  V.X.Từ-V.K.Cương
  E
  AM ET

  V.X.Từ-V.K.Cương

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.N.Khánh-P.M.Tuấn
  E
  AM ET

  N.N.Khánh-P.M.Tuấn

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.H.Nam-N.T.Việt
  E
  AM ET

  N.H.Nam-N.T.Việt

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.T.A.Trinh-N.T.X.Thảo
  E
  AM ET

  N.T.A.Trinh-N.T.X.Thảo

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  P.T.K.Nguyên-N.T.Hà
  E
  AM ET

  P.T.K.Nguyên-N.T.Hà

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  T.X.Tú-L.Đ.Long
  E
  AM ET

  T.X.Tú-L.Đ.Long

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Đ.N.Dinh-N.T.Hiếu
  E
  AM ET

  Đ.N.Dinh-N.T.Hiếu

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  H.C.Quý-P.Q.Phương
  E
  AM ET

  H.C.Quý-P.Q.Phương

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Andrew Hùng-P.M.Tuấn
  E
  AM ET

  Andrew Hùng-P.M.Tuấn

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.C.Vinh-N.Q.Dũng
  E
  AM ET

  L.C.Vinh-N.Q.Dũng

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  V.A.Quang-N.T.Mạnh
  E
  AM ET

  V.A.Quang-N.T.Mạnh

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  T.T.Trung-T.N.Thọ
  E
  AM ET

  T.T.Trung-T.N.Thọ

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  E
  AM ET
  RND
 • R1
 • C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+

  Thông tin giải golf

  Giải:

  Date: 12-13/1/2021

  Sân golf: Tan Son Nhat Golf Course (C-D) HCM

  Par: 72 | Yardage:

  Giải thưởng: Cup đồng đội

  RND
 • R1