Các bạn đang xem trực tiếp kết quả của giải HNGA Open Foursome 2020. Sự kiện do Hội Golf TP.Hà Nội tổ chức lần đầu tiên, dành cho các golfer nghiệp dư, chuyên nghiệp khu vực phía Bắc.

L.H.Nam-N.V.Dũng
CHUNG KẾT-NGHIỆP DƯ
3&1 F
N.V.Tám-Đ.V.Nam
L.H.Nam-N.V.Dũng
N.V.Tám-Đ.V.Nam
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
L.H.Nam-N.V.Dũng 3 3 5 3 5 4 5 4 - 3 5 4 3 3 4 3 3 4
SCORE 1UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 1UP - AS AS 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP 3UP
N.V.Tám-Đ.V.Nam 4 4 4 3 4 3 4 5 - 4 5 3 3 4 4 4 4 5
N.V.Bằng-L.V.Cường
CHUNG KẾT-PRO
4&3 F
L.T.Cường-V.A.Nguyện
N.V.Bằng-L.V.Cường
L.T.Cường-V.A.Nguyện
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.V.Bằng-L.V.Cường 4 4 5 4 5 3 4 6 4 4 5 4 3 4 4 - - -
SCORE AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP ---
L.T.Cường-V.A.Nguyện 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 6 5 4 4 5 - - -
N.V.Tám-Đ.V.Nam
BÁN KẾT-NGHIỆP DU
3&2 F
K.V.Cường-V.H.Phúc
N.V.Tám-Đ.V.Nam
K.V.Cường-V.H.Phúc
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.V.Tám-Đ.V.Nam 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4 - -
SCORE AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP 3UP --
K.V.Cường-V.H.Phúc 4 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 - -
L.H.Nam-N.V.Dũng
BÁN KẾT-NGHIỆP DU
3&2 F
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
L.H.Nam-N.V.Dũng
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
L.H.Nam-N.V.Dũng 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 - -
SCORE AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP --
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 6 4 3 5 5 4 - -
N.T.Mười-N.T.Thuân
TỨ KẾT-NGHIỆP DƯ
2UP F
K.V.Cường-V.H.Phúc
N.T.Mười-N.T.Thuân
K.V.Cường-V.H.Phúc
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.T.Mười-N.T.Thuân 5 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
SCORE 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP
K.V.Cường-V.H.Phúc 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5
N.V.Tám-Đ.V.Nam
TỨ KẾT-NGHIỆP DƯ
1UP F
D.Q.Tuynh-N.V.Cường
N.V.Tám-Đ.V.Nam
D.Q.Tuynh-N.V.Cường
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.V.Tám-Đ.V.Nam 4 4 5 3 4 2 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
SCORE AS AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
D.Q.Tuynh-N.V.Cường 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
TỨ KẾT-NGHIỆP DƯ
3&2 F
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 - -
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP 2UP 3UP --
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 - -
L.H.Nam-N.V.Dũng
TỨ KẾT-NGHIỆP DƯ
5&4 F
T.T.Cường-V.Đ.Long
L.H.Nam-N.V.Dũng
T.T.Cường-V.Đ.Long
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
L.H.Nam-N.V.Dũng 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 3 3 - - - -
SCORE 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 4UP 4UP 4UP 5UP ----
T.T.Cường-V.Đ.Long 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 - - - -
H.K.Luận-N.V.Hưng
VÒNG 2-CN
1UP F
L.T.Cường-V.A.Nguyện
H.K.Luận-N.V.Hưng
L.T.Cường-V.A.Nguyện
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
H.K.Luận-N.V.Hưng 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
SCORE AS AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
L.T.Cường-V.A.Nguyện 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.V.Bằng-L.V.Cường
VÒNG 2-CN
1UP F
N.T.Thu-C.X.Sâm
N.V.Bằng-L.V.Cường
N.T.Thu-C.X.Sâm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.V.Bằng-L.V.Cường 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
N.T.Thu-C.X.Sâm 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
K.V.Cường-V.H.Phúc
VÒNG 2-ND
1UP F
N.T.Hải-N.H.Vĩnh
K.V.Cường-V.H.Phúc
N.T.Hải-N.H.Vĩnh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
K.V.Cường-V.H.Phúc 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
N.T.Hải-N.H.Vĩnh 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đ.H.Phong-Đ.V.Hoàng
VÒNG 2-ND
3UP F
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành
Đ.H.Phong-Đ.V.Hoàng
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
Đ.H.Phong-Đ.V.Hoàng 4 4 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 5
SCORE AS AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS AS AS AS 1UP 2UP 3UP
Đ.Q.Khánh-V.M.Thành 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
N.T.Mười-N.T.Thuân
VÒNG 2-ND
1UP F
L.M.Hoàn-N.M.Minh
N.T.Mười-N.T.Thuân
L.M.Hoàn-N.M.Minh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.T.Mười-N.T.Thuân 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
L.M.Hoàn-N.M.Minh 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
VÒNG 2-ND
4&2 F
L.H.Cường-N.K.Xạ
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
L.H.Cường-N.K.Xạ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu 6 5 7 4 5 3 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 - -
SCORE AS 1UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP --
L.H.Cường-N.K.Xạ 6 4 7 4 5 4 6 5 5 4 5 4 3 5 5 5 - -
D.Q.Tuynh-N.V.Cường
VÒNG 2-ND
1UP F
L.T.Việt-N.T.Việt
D.Q.Tuynh-N.V.Cường
L.T.Việt-N.T.Việt
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
D.Q.Tuynh-N.V.Cường 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
L.T.Việt-N.T.Việt 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
T.T.Cường-V.Đ.Long
VÒNG 2-ND
1UP F
N.Q.Bình-N.T.Đức
T.T.Cường-V.Đ.Long
N.Q.Bình-N.T.Đức
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
T.T.Cường-V.Đ.Long 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP
N.Q.Bình-N.T.Đức 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.Đ.Ninh-N.M.Tuấn
VÒNG 2-ND
1UP F
N.V.Tám-Đ.V.Nam
N.Đ.Ninh-N.M.Tuấn
N.V.Tám-Đ.V.Nam
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
N.Đ.Ninh-N.M.Tuấn 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
SCORE AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP
N.V.Tám-Đ.V.Nam 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 5
L.H.Nam-N.V.Dũng
VÒNG 2-ND
6&5 F
Jack.Kou-W.S.Yu
L.H.Nam-N.V.Dũng
Jack.Kou-W.S.Yu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 5
L.H.Nam-N.V.Dũng 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 - - - - -
SCORE AS 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 5UP 5UP 6UP 6UP 6UP -----
Jack.Kou-W.S.Yu 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 6 4 3 - - - - -
POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
TOT
L.H.Nam-N.V.Dũng
E
AM ET

L.H.Nam-N.V.Dũng

Việt Nam

Profile

E
RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.Đ.Ninh-N.M.Tuấn
  E
  AM ET

  N.Đ.Ninh-N.M.Tuấn

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  T.T.Cường-V.Đ.Long
  E
  AM ET

  T.T.Cường-V.Đ.Long

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  D.Q.Tuynh-N.V.Cường
  E
  AM ET

  D.Q.Tuynh-N.V.Cường

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu
  E
  AM ET

  V.H.Bình-Đ.Đ.Hậu

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.T.Mười-N.T.Thuân
  E
  AM ET

  N.T.Mười-N.T.Thuân

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Đ.H.Phong-Đ.V.Hoàng
  E
  AM ET

  Đ.H.Phong-Đ.V.Hoàng

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  K.V.Cường-V.H.Phúc
  E
  AM ET

  K.V.Cường-V.H.Phúc

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.T.Hải-N.H.Vĩnh
  E
  AM ET

  N.T.Hải-N.H.Vĩnh

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Đ.Q.Khánh-V.M.Thành
  E
  AM ET

  Đ.Q.Khánh-V.M.Thành

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.M.Hoàn-N.M.Minh
  E
  AM ET

  L.M.Hoàn-N.M.Minh

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.H.Cường-N.K.Xạ
  E
  AM ET

  L.H.Cường-N.K.Xạ

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  L.T.Việt-N.T.Việt
  E
  AM ET

  L.T.Việt-N.T.Việt

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.Q.Bình-N.T.Đức
  E
  AM ET

  N.Q.Bình-N.T.Đức

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  N.V.Tám-Đ.V.Nam
  E
  AM ET

  N.V.Tám-Đ.V.Nam

  Việt Nam

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+
  Jack.Kou-W.S.Yu
  E
  AM ET

  Jack.Kou-W.S.Yu

  Trung Quốc

  Profile

  E
  RND
 • R1
 • A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
  PAR 4 4 5 3 4 3 4 5 4 36
  SCORE
  B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
  PAR 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36
  SCORE
  TOTAL ROUND: 0 | E
  Eagle+
  Birdie
  Bogey
  Double Bogey+

  Thông tin giải golf

  Giải:

  Date: 27/11/2020 - 28/11/2020

  Sân golf: Yên Dũng Resort&Golf Club

  Par: 72 | Yardage: 7203

  Giải thưởng:

  RND
 • R1