Single Match

Nguyễn Thanh Hưng (NAGA)
Cặp số 1
04h00 08/11/2020
2&1
Nguyễn Minh Tuấn (NAGA)
Nguyễn Thanh Hưng (NAGA)
Nguyễn Minh Tuấn (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Nguyễn Thanh Hưng (NAGA)
5 4 6 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 3 5 4 -
SCORE 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP 6UP 5UP 5UP 4UP 4UP 3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 2UP -
Nguyễn Minh Tuấn (NAGA)
4 3 5 4 4 4 3 6 4 5 4 7 3 4 4 5 4 -
Nguyễn Văn Trường (NAGA)
Cặp số 2
04h00 08/11/2020
2&1
Phạm Chiến Hữu (NAGA)
Nguyễn Văn Trường (NAGA)
Phạm Chiến Hữu (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Nguyễn Văn Trường (NAGA)
4 3 5 5 5 4 4 6 7 4 5 8 3 3 4 4 5 -
SCORE AS AS 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP AS 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP -
Phạm Chiến Hữu (NAGA)
4 3 7 5 4 4 4 6 5 5 4 6 4 3 4 4 4 -
Phạm Xuân Tình (NAGA)
Cặp số 3
04h00 08/11/2020
2&1
Trần Công Nghi (NAGA)
Phạm Xuân Tình (NAGA)
Trần Công Nghi (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Phạm Xuân Tình (NAGA)
7 3 8 5 5 5 3 6 6 4 4 5 3 4 4 4 4 -
SCORE 1UP AS 1UP AS AS 1UP AS 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP -
Trần Công Nghi (NAGA)
5 4 5 6 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 -
Hồ Sỹ Đạt (NAGA)
Cặp số 4
04h00 08/11/2020
1UP
Trịnh Hoàng Anh (NAGA)
Hồ Sỹ Đạt (NAGA)
Trịnh Hoàng Anh (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Hồ Sỹ Đạt (NAGA)
4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5
SCORE 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP 1UP
Trịnh Hoàng Anh (NAGA)
5 3 6 4 5 4 3 6 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5
Hồ Văn Giang (NAGA)
Cặp số 5
04h00 08/11/2020
HALVED
Trần Nguyên Tường (NAGA)
Hồ Văn Giang (NAGA)
Trần Nguyên Tường (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Hồ Văn Giang (NAGA)
6 3 5 4 5 4 4 5 5 6 7 5 3 3 4 4 4 5
SCORE 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP AS AS AS AS AS
Trần Nguyên Tường (NAGA)
5 3 5 4 5 5 3 6 4 5 7 5 4 5 4 4 4 5
Nguyễn Minh Tiến (NAGA)
Cặp số 6
04h00 08/11/2020
1UP
Nguyễn Văn Hoàn (NAGA)
Nguyễn Minh Tiến (NAGA)
Nguyễn Văn Hoàn (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Nguyễn Minh Tiến (NAGA)
5 3 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5
SCORE 1UP AS 1UP 1UP 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP
Nguyễn Văn Hoàn (NAGA)
4 4 6 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5
Nguyễn Văn Nam (NAGA)
Cặp số 7
04h00 08/11/2020
3&2
Vũ Hoàng Tú (arita)
Nguyễn Văn Nam (NAGA)
Vũ Hoàng Tú (arita)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Nguyễn Văn Nam (NAGA)
7 3 6 5 4 5 4 6 4 4 4 5 4 3 5 4 - -
SCORE 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP --
Vũ Hoàng Tú (arita)
6 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 6 3 3 4 5 - -
Nguyễn Viết Tú (chivas)
Cặp số 8
04h00 08/11/2020
1UP
Đặng Văn Thìn (NAGA)
Nguyễn Viết Tú (chivas)
Đặng Văn Thìn (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Nguyễn Viết Tú (chivas)
5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 6 3 3 5 5 4 5
SCORE 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP
Đặng Văn Thìn (NAGA)
7 4 6 4 4 4 6 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 6
Hoàng Vĩnh Trường (NAGA)
Cặp số 9
04h00 08/11/2020
6&5
Nguyễn Hồng Trang (NAGA)
Hoàng Vĩnh Trường (NAGA)
Nguyễn Hồng Trang (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Hoàng Vĩnh Trường (NAGA)
4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 6 4 - - - - -
SCORE AS AS 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP -----
Nguyễn Hồng Trang (NAGA)
4 3 6 5 5 4 3 6 5 5 5 7 4 - - - - -
Phạm Anh Hiếu (NAGA)
Cặp số 10
04h00 08/11/2020
7&4
Trần Báu Hà (NAGA)
Phạm Anh Hiếu (NAGA)
Trần Báu Hà (NAGA)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5
Phạm Anh Hiếu (NAGA)
4 5 7 6 4 5 4 7 6 7 5 6 5 4 - - - -
SCORE 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP 5UP 6UP 7UP ----
Trần Báu Hà (NAGA)
6 2 6 5 4 5 4 5 5 5 5 6 4 3 - - - -

LP Golf Club

 • Nguyễn Thanh Hưng (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Văn Trường (NAGA)
  Thành viên

 • Phạm Xuân Tình (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Minh Tiến (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Văn Nam (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Viết Tú (chivas)
  Thành viên

 • Hoàng Vĩnh Trường (NAGA)
  Thành viên

 • Phạm Anh Hiếu (NAGA)
  Thành viên

 • Hồ Sỹ Đạt (NAGA)
  Thành viên

 • Hồ Văn Giang (NAGA)
  Thành viên

Caballo Golf Club

 • Nguyễn Minh Tuấn (NAGA)
  Thành viên

 • Phạm Chiến Hữu (NAGA)
  Thành viên

 • Trần Công Nghi (NAGA)
  Thành viên

 • Trịnh Hoàng Anh (NAGA)
  Thành viên

 • Trần Nguyên Tường (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Văn Hoàn (NAGA)
  Thành viên

 • Vũ Hoàng Tú (arita)
  Thành viên

 • Đặng Văn Thìn (NAGA)
  Thành viên

 • Nguyễn Hồng Trang (NAGA)
  Thành viên

 • Trần Báu Hà (NAGA)
  Thành viên