Kim Gwang Tae (1)
FINAL
00h29 21/12/2019
1UP F
(6) Varuth Nguyễn
Kim Gwang Tae (1)
(6) Varuth Nguyễn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Kim Gwang Tae 4 4 4 4 5 3 5 2 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5
SCORE AS AS 1UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP AS 1UP
Varuth Nguyễn 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 3 5 5 2 4
Nguyễn Đình Châu (4)
3RD
00h22 21/12/2019
1UP F
(10) Jason Kerr
Nguyễn Đình Châu (4)
(10) Jason Kerr
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Đình Châu 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5
SCORE AS AS AS AS AS 1UP 1UP AS 1UP 2UP 1UP AS AS 1UP AS AS 1UP 1UP
Jason Kerr 4 5 5 5 4 3 5 4 3 4 6 6 3 4 4 5 3 5
Varuth Nguyễn (6)
SEMI FINAL
06h07 20/12/2019
1UP F
(10) Jason Kerr
Varuth Nguyễn (6)
(10) Jason Kerr
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Varuth Nguyễn 4 4 4 5 6 3 7 3 4 3 5 5 4 3 4 4 2 4
SCORE AS AS 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS AS AS 1UP 1UP
Jason Kerr 4 4 6 4 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
Kim Gwang Tae (1)
SEMI FINAL
06h00 20/12/2019
4&2 F
(4) Nguyễn Đình Châu
Kim Gwang Tae (1)
(4) Nguyễn Đình Châu
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Kim Gwang Tae 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 2 4 4 - -
SCORE 1UP 1UP 1UP AS 1UP 1UP AS AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP --
Nguyễn Đình Châu 5 4 5 3 4 3 6 4 5 4 6 5 5 3 5 5 - -
Phạm Minh Tuấn (3)
QUARTER FINAL
00h21 20/12/2019
2UP F
(6) Varuth Nguyễn
Phạm Minh Tuấn (3)
(6) Varuth Nguyễn
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Phạm Minh Tuấn 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5
SCORE AS 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP
Varuth Nguyễn 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 6 5 5 3 6 5 3 4
Trần Trọng Thiện (15)
QUARTER FINAL
00h14 20/12/2019
1UP F
(10) Jason Kerr
Trần Trọng Thiện (15)
(10) Jason Kerr
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Trần Trọng Thiện 4 4 6 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5
SCORE AS 1UP AS 1UP AS 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP
Jason Kerr 4 6 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4
Nguyễn Đình Châu (4)
QUARTER FINAL
00h07 20/12/2019
2&1 F
(12) Jim Lâm
Nguyễn Đình Châu (4)
(12) Jim Lâm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Đình Châu 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 -
SCORE AS AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP -
Jim Lâm 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 6 4 3 6 4 3 -
Kim Gwang Tae (1)
QUARTER FINAL
00h00 20/12/2019
4&2 F
(9) Trịnh Văn Thọ
Kim Gwang Tae (1)
(9) Trịnh Văn Thọ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Kim Gwang Tae 4 3 5 4 5 3 5 2 3 4 4 5 4 3 5 4 - -
SCORE AS 1UP 1UP AS AS 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP --
Trịnh Văn Thọ 4 4 5 3 5 4 5 4 4 3 6 4 5 3 5 5 - -
Varuth Nguyễn (6)
ROUND 16
06h21 19/12/2019
6&5 F
Alex Quốc Trần
Varuth Nguyễn (6)
Alex Quốc Trần
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Varuth Nguyễn 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 3 - - - - -
SCORE 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 4UP 5UP 6UP -----
Alex Quốc Trần 5 5 6 3 4 6 4 3 5 5 3 6 4 - - - - -
Phạm Minh Tuấn (3)
ROUND 16
06h14 19/12/2019
4&3 F
Dean Dagan
Phạm Minh Tuấn (3)
Dean Dagan
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Phạm Minh Tuấn 5 4 5 4 3 3 - - - 5 5 5 4 3 5 5 3 4
SCORE 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP --- 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 3UP 2UP 3UP 4UP
Dean Dagan 6 4 6 4 4 4 - - - 4 5 4 5 4 4 4 4 5
Trương Quốc Phong
ROUND 16
06h07 19/12/2019
4&2 F
(10) Jason Kerr
Trương Quốc Phong
(10) Jason Kerr
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Trương Quốc Phong 6 5 5 4 5 4 6 - - 4 5 5 4 4 6 6 3 5
SCORE 1UP 1UP AS AS 1UP 2UP 3UP -- 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP 5UP 5UP 4UP 4UP
Jason Kerr 5 5 6 4 4 3 5 - - 4 5 5 4 3 5 6 4 5
Tăng Nhơn Phú
ROUND 16
06h00 19/12/2019
4&3 F
(15) Trần Trọng Thiện
Tăng Nhơn Phú
(15) Trần Trọng Thiện
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Tăng Nhơn Phú 5 5 5 3 4 4 - - - 5 6 5 4 4 4 6 3 6
SCORE AS 1UP 1UP AS 1UP AS --- 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP
Trần Trọng Thiện 5 4 5 4 5 3 - - - 4 5 5 4 3 6 5 3 5
Annop Tangkamolprasert
ROUND 16
06h21 19/12/2019
AS F
(12) Jim Lâm
Annop Tangkamolprasert
(12) Jim Lâm
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Annop Tangkamolprasert 4 3 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4
SCORE 1UP 2UP 2UP 1UP AS 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP AS AS
Jim Lâm 6 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 3 6 4 2 4
Nguyễn Đình Châu (4)
ROUND 16
06h14 19/12/2019
1UP F
Đinh Song Hài
Nguyễn Đình Châu (4)
Đinh Song Hài
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Đình Châu 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 5 4 3 4
SCORE AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP AS 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
Đinh Song Hài 5 4 6 4 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Tuấn Kiệt
ROUND 16
06h07 19/12/2019
4&3 F
(9) Trịnh Văn Thọ
Nguyễn Tuấn Kiệt
(9) Trịnh Văn Thọ
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Nguyễn Tuấn Kiệt 5 5 5 4 4 3 7 2 4 4 6 5 4 3 6 - - -
SCORE AS 1UP 1UP 1UP AS AS 1UP AS AS AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP ---
Trịnh Văn Thọ 5 4 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 - - -
Kim Gwang Tae (1)
ROUND 16
06h00 19/12/2019
8&7 F
An Sang Keun
Kim Gwang Tae (1)
An Sang Keun
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Kim Gwang Tae 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 5 - - - - - - -
SCORE AS 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP 7UP 8UP -------
An Sang Keun 4 5 6 5 5 4 5 4 5 5 6 - - - - - - -
Trần Trọng Thiện (15)
ROUND 32
00h07 19/12/2019
3&1 F
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Trọng Thiện (15)
Nguyễn Tuấn Anh
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
Trần Trọng Thiện 5 5 5 5 4 2 6 3 4 5 5 5 5 3 4 6 4 -
SCORE AS 1UP 2UP 1UP AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP -
Nguyễn Tuấn Anh 5 7 8 4 3 5 5 5 4 5 7 6 4 3 5 5 5 -
An Sang Keun
ROUND 32
00h00 19/12/2019
5&4 F
Nguyễn Hà Xuân
An Sang Keun
Nguyễn Hà Xuân
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4
An Sang Keun 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 - - - -
SCORE AS AS 1UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5UP ----
Nguyễn Hà Xuân 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 3 - - - -
POS
PLAYER
OVERALL
THRU
RND
R1
R2
R3
R4
TOT
1
Kim Gwang Tae
-1
F
-1
71
71

Kim Gwang Tae

Hàn Quốc | 1963

Profile

-1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 3 5 4 5 4 3 5 2 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 3 3 5 4 3 4 35
TOTAL ROUND: 71 | -1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
2
Tăng Nhơn Phú
+1
F
+1
73
73

Tăng Nhơn Phú

Việt Nam | 1989

Profile

+1
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 4 3 4 3 6 4 4 37
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 3 5 5 4 3 5 3 3 5 36
TOTAL ROUND: 73 | +1
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
3
Phạm Minh Tuấn
+2
F
+2
74
74

Phạm Minh Tuấn

Việt Nam | 1971

Profile

+2
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39
TOTAL ROUND: 74 | +2
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Annop Tangkamolprasert
+3
F
+3
75
75

Annop Tangkamolprasert

Thái Lan

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 4 4 5 5 5 4 4 4 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 3 5 4 4 3 5 4 3 5 36
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
4
Nguyễn Đình Châu
+3
F
+3
75
75

Nguyễn Đình Châu

Việt Nam | 1969

Profile

+3
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 3 6 4 4 4 3 6 3 5 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 4 4 5 3 6 4 3 4 37
TOTAL ROUND: 75 | +3
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
6
Varuth Nguyễn
+4
F
+4
76
76

Varuth Nguyễn

Thái Lan | 1999

Profile

+4
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 5 5 4 4 4 5 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 6 4 3 3 6 3 3 4 36
TOTAL ROUND: 76 | +4
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Nguyễn Tuấn Kiệt
+6
F
+6
78
78

Nguyễn Tuấn Kiệt

Việt Nam | 20/08/1991

Profile

+6
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 6 4 5 4 4 2 5 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 6 5 4 2 5 5 3 4 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Trịnh Văn Thọ
+6
F
+6
78
78

Trịnh Văn Thọ

Việt Nam | 1970

Profile

+6
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 4 4 6 5 4 4 5 3 4 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 5 4 4 3 6 4 4 4 39
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Jason Kerr
+6
F
+6
78
78

Jason Kerr

Thái Lan

Profile

+6
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 3 4 5 4 4 3 5 3 5 36
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 6 4 4 3 6 4 5 6 42
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
7
Trương Quốc Phong
+6
F
+6
78
78

Trương Quốc Phong

Việt Nam

Profile

+6
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 6 4 4 5 6 3 4 41
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 5 4 6 3 5 4 3 3 37
TOTAL ROUND: 78 | +6
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
11
Alex Quốc Trần
+8
F
+8
80
80

Alex Quốc Trần

Australia

Profile

+8
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 5 5 3 3 5 4 5 39
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 5 8 3 3 5 4 3 5 41
TOTAL ROUND: 80 | +8
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
12
Jim Lâm
+9
F
+9
81
81

Jim Lâm

Việt Nam

Profile

+9
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 3 4 6 5 3 4 6 3 4 38
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 8 5 4 5 5 5 3 4 43
TOTAL ROUND: 81 | +9
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
13
Đinh Song Hài
+10
F
+10
82
82

Đinh Song Hài

Việt Nam | 1988

Profile

+10
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 7 4 5 4 4 3 6 4 3 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 5 5 5 3 6 4 3 6 42
TOTAL ROUND: 82 | +10
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
14
Dean Dagan
+11
F
+11
83
83

Dean Dagan

Australia

Profile

+11
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 7 4 6 3 4 3 6 3 4 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 6 5 6 3 7 6 3 3 43
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
14
Trần Trọng Thiện
+11
F
+11
83
83

Trần Trọng Thiện

Việt Nam | 3/3/1970

Profile

+11
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 5 4 4 3 5 5 5 40
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 7 6 6 3 5 4 3 4 43
TOTAL ROUND: 83 | +11
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
16
An Sang Keun
+13
F
+13
85
85

An Sang Keun

Hàn Quốc

Profile

+13
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 5 4 6 5 5 7 6 3 4 45
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 6 5 4 3 5 5 3 5 40
TOTAL ROUND: 85 | +13
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
17
Nguyễn Hà Xuân
+14
F
+14
86
86

Nguyễn Hà Xuân

Việt Nam

Profile

+14
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 6 5 8 5 4 5 7 3 4 47
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 4 7 5 4 3 5 3 3 5 39
TOTAL ROUND: 86 | +14
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
18
Nguyễn Tuấn Anh
+20
F
+20
92
92

Nguyễn Tuấn Anh

Việt Nam

Profile

+20
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE 6 4 6 5 7 8 5 3 4 48
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE 5 7 5 5 3 6 5 3 5 44
TOTAL ROUND: 92 | +20
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+
WD
Đào Văn Qúy Nguyên
E
AM ET

Đào Văn Qúy Nguyên

Việt Nam

Profile

E
RND
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
SCORE
B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
SCORE
TOTAL ROUND: 0 | E
Eagle+
Birdie
Bogey
Double Bogey+

Thông tin giải golf

Giải:

Date: 17/12/2019-21/12/2019

Sân golf: West Lakes Golf & Villa

Par: 72 | Yardage: 7147

Giải thưởng: 300.000.000 VNĐ

RND